Eyes down for Bingo at Murdostoun - with a fun session which the residents enjoyed.
22 February 2017

Bingo at Murdostoun